Home / Projekt „WIKINOMICS”.

Projekt „WIKINOMICS”.

Zakończony już projekt WikiSkills będzie realizowany dalej w ramach drugiego projektu, Wikinomics!

Projekt pilotażowy WikiSkills, finansowany przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zrealizował swoje początkowe działania. Teraz, czas na krok w nową fazę, która zostanie wdrożona, głównie dzięki wysiłkom sieci ekspertów WikiAngels. Ta sieć praktyków, składająca się z wielu specjalistów, trenerów i konsultantów, jest otwarta dla wszystkich organizacji i osób stosujących podejście pedagogiczne WikiSkills w swoich szkołach, ośrodkach szkoleniowych, w biznesie, w projektach szkoleniowych.

Jednocześnie, dla poprawy wykorzystania i rozpowszechniania rezultatów WikiSkills, rozpoczyna się pilotażowy projekt „WIKINOMICS”, który koncentruje się na aspektach gospodarczych i zatrudnieniu. Projekt „Wikinomics” ma na celu wspieranie kluczowych kompetencji pracowniczych niezbędnych dla zapewnienia zatrudnienia w ciągle zmieniających się warunkach na rynku pracy. Projekt ustanawia tzw. wolną kulturę, czyli wolność użytkowania, dystrybucji i modyfikacji poprzez internet i inne media oraz metodologię „WIKI” jako podstawę do innowacyjnej metodologii dydaktycznej.

Sieć ekspertów WikiAngels już stosuje elementy narzędzi WikiSkills w celu wsparcia Wikithonu z Forum Światowego Banku Wiedzy. Takie praktyki zostaną omówione i udokumentowane w trakcie działań WikiAngels, Wikithon.
Nieco z kontekstu…

Kryzys przyspieszył tempo restrukturyzacji gospodarczej, spowodował przejście wielu pracowników z upadających sektorów w szeregi bezrobotnych. Stało się tak z powodu braku umiejętności zawodowych wymaganych przez rozwijające się sektory (Komisja Europejska, 2010). „Program na rzecz nowych kompetencji i zatrudnienia” podkreśla potrzebę podnoszenia umiejętności i zwiększania szans na zatrudnienie. Jak wspomniano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011), ważne jest, aby “wzmocnić zdolność do przewidywania i dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, jak również do dostarczenia odpowiedniego zestawu umiejętności, w tym kompetencji przekrojowych”. Ponadto Europa doświadcza spadku konkurencyjności w branży ICT, mamy 700 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy w tym sektorze (opracowania UE, Davos, 25 stycznia, 2013). Tymczasem w środowisku Wikipedii, samorodnie rozwija się nowy sposób uczenia się. Poprzez wspieranie synergicznych możliwości współpracy, środowiska „WIKI” zapewniają bogate spektrum efektywnego uczenia się w szerokim zakresie środowisk edukacyjnych i na różnych poziomach. Jest to wynik stosowania kultury swobodnego licencjonowania, czasami nazywany «wikinomics». Zwykle trenerzy rzadko rozumieją i rzadko korzystają z wolnego oprogramowania, brakuje im klucza do obsługi dynamicznej metodologii pedagogicznej przydatnej w erze cyfrowej.

Jako taki klucz, zaproponowaliśmy Projekt „Wikinomics”, który uwalnia kulturę wolnego użytkowania w sieci oraz metodologię „WIKI”, jako podstawę do tworzenia innowacyjnej metodologii pedagogicznej.
Rzeczywiście, te dwa innowacyjne podejścia wykazały duży potencjał na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wymaganych w ramach przyszłych potrzeb rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, współpraca, umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność uczenia się, świadomości społecznej i obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości.

„WIKINOMICS” będzie koncentrować się na edukacji zawodowej (znanej również jako kształcenie i/lub szkolenie zawodowe, czy też wykształcenie zawodowe), która przygotowuje ludzi do pracy w konkretnych branżach, w rzemiośle. Do kariery na różnych poziomach, od handlu, rzemiosła, technologii, inżynierii, poprzez rachunkowość, prawo, pielęgniarstwo, medycynę, architekturę, farmację itp. Profesje rzemieślnicze opierają się zazwyczaj na pracy ręcznej, na działaniu praktycznym. Są to tradycyjnie nie-akademickie powołania związane z konkretnym zawodem lub handlem. Są czasami określane jako edukacja techniczna, jako że praktykant nabywa wiedzę i rozwija umiejętności bezpośrednio w danym obszarze poznaje konkretne techniki lub ich grupy.

Cele szczegółowe Projektu „WIKINOMICS”:
1. Ukształtować ramy przekrojowego modelu, multi-sektorowych kompetencji kluczowych, zgodnie z ECVET (Europejskim Systemem Transferu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) oraz podać konkretne narzędzia i metody na jego realizację;
2. Opracować, wdrożyć i ewaluować specjalnie zaprojektowany moduł szkoleniowy, integrujący kulturę wolnego użytkowania opartą na aktywności uczestników i metodologię opartą na podejściu Wiki zwiększający rozwój kluczowych kompetencji pracownika, tak aby dopasować specyfikę kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych sektorach;
3. Przeprowadzić serię wspólnych scenariuszy nauczania opartych na metodologii WIKI, w których uczestnicy działają wspólnie w celu osiągnięcia wspólnych efektów, rezultatów uczenia się;
4. Utworzyć trwałą wspólnotę dobrych praktyk pomiędzy podmiotami kształcenia zawodowego w Europie, pomagającą sobie wzajemnie w przyjmowaniu nowych modeli społeczno-ekonomicznych i pedagogicznych w dobie ery cyfrowej.